ЗҮТГЭЛ ИТГЭЛ САНААЧИЛГА Нэрлэсэн жилийн туг аялах хугацаанд Хөвсгөл ард түмний телевизийг ажиллуулан орон нутгаа сурталчлах арга хэмжээ авч байна.