Төмөрбулаг сумын хүрээнд сэг зэм устгалд оруулах, орчны цэвэрлэгээ хийх ажлыг зохион байгууллаа.