ЗДТГ-ын иргэний танхим

Сумын төсвийн байгууллагын дарга эрхлэгч,багуудын засаг дарга,ЗДТГ-ын албан хаагчид сар бүр нэгдсэн семинар хийж, төр засгийн бодлого шийдвэр цаг үеийн ажлаа хэлэлцэн шийдвэр гарган хэрэгжүүлж хэвшсэн.