ЗДТГ-ын танилцуулга

 

Òóñ ñóìûí Çàñàã çàõèðãààíû áàéãóóëëàãà íü 1931-1952 îíä  Ñóìûí çàõèðãàà,1952-1960 îíä  Õºäºëìºð÷äèéí äåïóòàòóóäûí õóðëûí ã¿éöýòãýõ çàõèðãàà, 1960 – 1990 îíä Àðäûí äåïóòàòóóäûí õóðëûí ã¿éöýòãýõ çàõèðãàà, 1990- 1992 îíä Àðäûí õóðëûí ã¿éöýòãýõ çàõèðãàà, 1992 îíîîñ  ñóìûí Çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçàð ãýñýí íýðòýéãýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ èðñýí.Çàñàã äàðãà, çàñàã äàðãûí îðëîã÷, òàìãûí ãàçðûí äàðãà, òóñëàõ ò¿øìýë, òàòâàð, íèéãìèéí äààòãàë, íèéãìèéí õàëàìæ,ìàë ýìíýëýã ¿ðæëèéí àëáà,БОТХБТ,санхүүгийн алба,цагдаагийн хэсэг,¿éë÷èëãýýíèé àæèë÷èä,эрчим холбоо цаг уурын гэсэн ажилчидтайгаар òºðèéí ¿éë÷èëãýýã àðä ò¿ìýíäýý øóäàðãà,çàð÷èì÷, àæèë õýðýã÷ýýð õ¿ðãýæ Ñóìûí Çàñàã äàðãà áîëîí ÈÒÕ-ûí ¿éë àæèëëàãààíä ìýðãýæèë àðãà ç¿éí òóñëàëöàà õ¿ðãýí àæèëëàæ áàéíà. Төрийн албан хаагчдыг боловсролын хувьд авч үзвэл:  22 буюу 71 % нь дээд үүнээс 6 нь магистрийн зэрэгтэй, 1 буюу 3.5 нь тусгай дунд,  8 буюу 25.8 % нь бүрэн ба бүрэн бус дунд боловсролтой байна. Төрийн удирдлагаар мэргэшсэн 5 албан хаагч ажиллаж байна.Ажиллагсдын 94,2 % нь орон нутгийн боловсон хүчин ажиллаж байгаагаараа  онцлогтой юм. Тус хамт олон  2014 онд гамшгаас хамгаалах команд штабын сургалтыг орон нутагт амжилттай зохион байгуулж дүүрэн хангалттай үнэлгээ авсан,аймгийн хэмжээний бүх төсөвт байгууллагуудаас санхүүгийн зөрчилгүй байгууллагаар 3-р байранд шалгарсан,Мянганы сорилтын сангийн эрүүл ажлын байр төсөл нь аймгийн хэмжээнд ганцаараа шалгарч хэрэгжсэн,байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан урлагын наадамд түрүүлсэн,аймгийн шилдэг оролцогч тэргүүний байгууллагаар сүүлийн 2 жил дараалан шалгарсан,жилийн ажлаараа сүүлийн 3 жил дараалан эхний байруудад шалгарч байгаа ажил үйлс нь жилээс жилд дэвшин дээшилж байгаа байгууллага хамт олон юм.