ЗДТГ-ын бүтэц зохион байгуулалт шинэчлэгдсэн нь

 

1991 îíû 4 ñàðûí 5-íû ºäºð ñóìûí ÀÄÕ-ûí 16 óäààãèéí  ñîíãóóëèéí 3-ð ÷óóëãàíûã õóðàëäóóëæ ñóìûí Àðäûí õóðëûí òýðã¿¿ëýã÷äèéí äàðãààð Ë.Öýäýíñîäíîìûã ñîíãîâ. Ìîíãîë óëñûí çàñàã çàõèðãàà íóòàã äýâñãýðèéí íýãæ ò¿¿íèé óäèðäëàãûí òóõàé õóóëü áàòëàãäàí ãàð÷ õóóëèéí äàãóó ÀÄÕ-ûí ã¿éöýòãýõ çàõèðãààã òàòàí áóóëãàæ òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûã øèíýýð çîõèîí áàéãóóëàõààð îðîí íóòãèéí ñîíãóóëèéã ÿâóóëæ ýõýëñýí áàéíà. Àíõàí øàòíû íýãæäýý áàã áàéõààð çîõèîí áàéãóóëàëòàíä îðæ òóñ ñóìàíä 5 áàã áàéãóóëëàãäëàà. Áàã á¿ð èðãýäèéí íèéòèéí õóðàëààð áàãèéí çàñàã äàðãàä íýð äýâø¿¿ëæ, îëîíõèéí ñàíàë àâñàí õ¿íèéã áàãèéí çàñàã äàðãààð ñîíãóóëàõààð íýðèéã íü ñóìûí çàñàã äàðãàä ºðãºí áàðüñíààð 1992 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí ñîíãóóëèàð 1-ð áàãèéí çàñàã äàðãààð Æ.Äîðæäàÿí, 2-ð áàãèéí çàñàã äàðãààð Ä.Íàðàíáààòàð, 3-ð áàãèéí çàñàã äàðãààð Æ.Áàòáàÿð, 4-ð áàãèéí çàñàã äàðãààð Ë.Öýãìèä, 5-ð áàãèéí çàñàã äàðãààð Í.×óëóóí íàð ñîíãîãäîâ.Áàã á¿ð ñóìûí õóðëûí òºëººëºã÷ººð ñîíãîõ õ¿ì¿¿ñèéíõýý íýðèéã á¿õ íèéòèéí õóðàëààðàà äýâø¿¿ëæ îëîíõèéí ñàíàë àâñàí 5 õ¿íèéã ñóìûí ÈÒÕ-ûí  òºëººëºã÷ººð ñîíãîæýý. Èðãýäèéí òºëººëºã÷äèéí àíõäóãààð õóðàëäààíààð ñóìûí ÈÒÕ-ûí òýðã¿¿ëýã÷äèéí äàðãààð Ä.Ò¿ìýíäýìáýðýë, îðîí òîîíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãààð Ö.Áàòáàÿð, òýðã¿¿ëýã÷ ãèø¿¿íýýð Ñ.Äàâààíÿì, Ä.Áàò-Ýðäýíý, ×.Äîðæïàëàì íàðûã ñîíãîæ ñóìûí çàñàã äàðãàä Ëîñîëûí Öýäýíñîäíîìûí íýðèéã äýâø¿¿ëæ, àéìãèéí çàñàã äàðãàä ºðãºí áàðüñíààð ñóìûí çàñàã äàðãààð áàòëàãäñàí þì. Øèíýýð òîìèëîãäñîí çàñàã äàðãà òàìãûí ãàçðûã 14 îðîí òîîòîéãîîð çîõèîí áàéãóóëæ, òàìãûí ãàçðûí äàðãààð Ñ.Öîãò, çàñàã äàðãûí îðëîã÷îîð ×.Æàðãàëñàéõàí íàðûã òîìèëæýý.Сумын  татварын албан улсын байцаагч Ш.Хүрэлбаатар, хөдөлмөр, нийгмийн даатгалын байцаагчаар Т.Энхтуяа нар ажиллаж байсан. Сумын даатгалын алба нь сумын гүйцэтгэх захиргааны санхүү төсвийн бүрэлдэхүүнд байснаа 1991 онд аймагт байгууллагдсан Монгол даатгал компаний салбар болж орон тооны бус  төлөөлөгчөөр Ч.Жаргалсайхан , 1994 оноос даатгалын алба болон Ч.Сүмбэрэлдорж ажиллаж байсан.Áàéãàëü îð÷íû áàéöààã÷ààð ×.Ëõàãâàñ¿ðýí, ñî¸ë îëîí ò¿ìýí õ¿í àì ç¿éí àñóóäàë ýðõýëñýí áàéöààã÷ààð Æ.Áîëäáààòàð íàð àæèëëàæ áàéâ.1996 îíä Çàñàã çàõèðãàà íóòàã äýâñãýðèéí íýãæ ò¿¿íèé óäèðäëàãûí òóõàé õóóëü”-ä íýìýëò ººð÷ëºëò îðæ 1996 îíû ñîíãóóëèàð ñóìûí çàñàã äàðãà Á.Øàðáàíäèéã íýð äýâø¿¿ëæ óëìààð àéìãèéí çàñàã äàðãàä óëàìæèëñàíààð òîìèëîãäñîí áàéíà. 2000 оны сумын засаг даргад Б.Ганзоригийн нэрийг дэвшүүлэн аймгийн засаг даргад өргөн мэдүүлсэнээр томилогдсон байна. ЗДТГ-ын бүтцэд Засаг дарга Б.Ганзориг, ЗДТГ-ын дарга Д.Сайнбаяр, Засаг даргын орлогч Т.Энхтуяа, түүний шууд удирлагад байдаг төрийн сангийн ажилтан Б.Уранмандал, нярав Ж.Лхагважав, татварын улсын байцаагч Х.Даваачулуун, нийгмийн даатгалын байцаагч С.Сэргэлэн, хэсгийн төлөөлөгч Б.Нямренчин, нийгмийн халамжийн байцаагч Л.Отгонжаргал, БОХ-ын улсын байцаагч М.Батмөнх, туслах түшмэл Ч.Жаргалсайхан, МЭҮА-ын байцаагч Т.Тэрбиш, аж ахуй үйлчилгээ, архив,бичиг хэргийн эрхлэгч Л.Амарбат, жолооч Б.Ганбат, үйлчлэгч Б.Цэцэгмаа, галч Х.Хадбаатар нар ажиллаж байв.