авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө

                                                                         БАТЛАВ.

                                                                   ЗАСАГ  ДАРГА                    /Б.ГАНЗОРИГ/                     

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2014.01.15

Хэрэгжүүлэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж ёсзүйг эрхэмлэн, хариуцлагыг сайжруулан ажиллах талаар батламж гэрээг бүх албан хаагчидтай  байгуулах

01.15-ны дотор

ЗДТГ-ын дарга Г.Нямханд

2

 Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрмийг боловсруулан мөрдөн ажиллах

1-р улиралд

Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

3

Албан байгууллага бүр 2009 оны 143-р тогтоолыг сахин биелүүлэх

Байнга

Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

4

Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтын зөвлөлийг шинэчлэн, төлөвлгөө гарган үр дүнтэй ажиллах

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга Г.Нямханд

5

Байгууллагын цахим хуудсыг нээж байнгын үйл ажиллагаатай болгох

Улирал бүр

 Халамжийн мэргэжилтэн Б.Нямдаваа, ДАЭССХМ П.Ганчимэг

6

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар сургалт зохион байгуулах

2,3-р улиралд

Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

7

Иргэний танхимын үйл ажиллагааг тогтмол ажиллагаатай болгож иргэдэд чиглэсэн сургалт сурталчилгааг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах  

Байнга

ДАЭССХМ П.Ганчимэг

8

Ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан, үүрэгт ажлаа хариуцлагагүй ажилласан албан хаагчидад хариуцлага тооцож ажиллах

Байнга

ЗДТГ-ын дарга Г.Нямханд

9

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан тухай мэдээллийг байгууллагын вэб сайтанд тогтмол байршуулах

Байнга

Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

10

Төсвийн орлого, зарлага бусад  мэдээллийг хууль тогтоомжид заасны дагуу мэдээллийн самбар болон байгууллагын сайтад байршуулж иргэдэд ил тод мэдээлэх

Байнга

Төрийн сангийн төлөөлөгч Б.Уранмандал

11

Мэргэжлийн хяналтын газар болон Аудитын газрын санхүүгийн хяналт шалгалтын дүнг иргэд олон нийтэд ил тод мэдээлэх

Байнга

Төрийн сангийн төлөөлөгч Б.Уранмандал

12

Ажил хариуцагч бүрийг хариуцлагатай, шинийг эрж хайн өөрчлөлт шинэчлэлтийг санаачлан хийж ажиллах талаар албан хаагчидын үр дүнгийн гэрээ болон хөдөлмөрийн гэрээнд тусган үр дүнг тооцож ажиллах

Улирал бүр

ЗДТГ-ын дарга Г.Нямханд

                                                                                                                                            

Төлөвлөгөө боловсруулсан: ЗДТГ-ын дарга                        /Г.Нямханд/