Төмөрбулаг сумын ЗДТГ-ын стратеги төлөвлөгөө/2014-2016 он/

АГУУЛГА

 

ӨМНӨХ ҮГ

 

НЭГ.                ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН МЭДЭГДЭЛ

 

ХОЁР.            ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН  ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН СТРАТЕГИ/2014-2016 он/

 

ГУРАВ.           ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС НИЙЛҮҮЛЭХ                 

                        БҮТЭЭГДЭХҮҮН НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН

                        ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 

ДӨРӨВ.           2014 ОНЫ ЗДТГ-ЫН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

 

ТАВ.                ӨМЧЛӨЛИЙН БУСАД ЗОРИЛТУУД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       2013 ОН

 

 

 

 

 

 

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН  ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ТАМГЫН  ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭТИЙН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

ӨМНӨХ ҮГ

Үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа “Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн /бизнес/ төлөвлөгөөний үлгэрчилсэн загвар” болон “Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн /бизнес/ төлөвлөгөө боловсруулах заавар”[1],“Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Ерөнхий менежертэй үр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар”[2], “Бүтээгдэхүүн тодорхойлох болон үр дүнг үнэлэх тухай заавар”[3], “Төсвийн байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого”[4] зэрэг баримт бичгүүдийг ашигласан болно.

 

Хэтийн төлөвлөгөө нь дараах зүйлүүдийг багтаасан болно. Үүнд:

 

 • Ойрын 3 жилд худалдан авах/нийлүүлэх бүтээгдэхүүн (ажил үйлчилгээ) болон өмчлөлийн стратеги зорилтууд;
 • Засаг даргын тамгын газраас бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээ, чанар тэдгээрийн зардал;
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу жилийн эцсийн тайлантай ижил үзүүлэлтээр боловсруулсан байгууллагын төсөв буюу төсөвлөсөн санхүүгийн тайлан;
 • Ерөнхий менежерээс байгууллагын эд хөрөнгийг хамгаалах, боловсон хүчний чадварыг бэхжүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх болон өмчлөгчийн эрхтэй холбогдсон бусад асуудлууд;
 • Төсвийн жилд гарах капитал зардал (санхүүжүүлэх эх үүсвэртэй уялдсан);

Тус байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой улсын төвийн орлого, зарлагын талаарх мэдээлэл зэрэг болно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН МЭДЭГДЭЛ

 

 

Төмөрбулаг сумын  Засаг даргын  Тамгын газрын 2014-2016 оны үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөг сумын Засаг дарга бөгөөд төсвийн Ерөнхийлөн захирагчид өргөн мэдүүлж байна.

Засаг даргын  Тамгын газар  нь  өөрийн  зорилт, чиг үүргийг нарийвчлан тодорхойлсон энэхүү үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөг дор дурьдсан хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

-          Монгол Улсын Үндсэн Хууль

-          Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль

-          Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль,

-          Төрийн албаны хууль

-          Төсвийн тухай хууль

-          Бусад хууль тогтоомж зэрэг болно.

Засаг даргын  Тамгын газар  нь  хуулиар олгогдсон эрх, үүргийн хүрээнд 2014-2016 онд хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөөд буй арга хэмжээгээ хэрэгжүүлэхдээ төр, иргэний ашиг сонирхлыг хамгаалан,сумын Засаг дарга, нийт  иргэдэд ажлын үр дүнгээ тайлагнаж ажиллана.

 

ЗАСАГ ДАРГЫН  ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА БӨГӨӨД

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР  .......................................  Г.НЯМХАНД

 

2013 оны 10 дугаар  сарын 10-ны өдөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СТРАТЕГИЙН ҮНДСЭН ЗОРИЛТУУД

 

 

2.1.Байгууллагын алсын хараа

Төрийн үйлчилгээг иргэн бүрт хүргэгч нутгийн захиргааны төлөвшсөн байгууллага болно.

2.2. Эрхэм зорилго, Эрхэмлэх үндсэн зарчим

Иргэдэд ойр, тэдний хэрэгцээг хангахад чиглэсэн, өөрчлөгдөн буй орчинд уян хатан зохицож чаддаг бөгөөд идэвхтэй, санаачилгатай,албан хаагчид бүхий ил тод байдал эцсийн үр дүнг эрхэмлэн дээдэлсэн төрийн албыг төлөвшүүлэхэд оршино.

Бид үйл ажиллагаандаа дараах  үндсэн зарчмыг эрхэмлэнэ.  Үүнд:

 

Ø  Хурдтай байх :   Засаг дарга, ИТХурлын төлөөлөгчид, иргэд олон нийтээс өгсөн үүрэг, дэвшүүлсэн асуудлыг хурдан шуурхай шийдвэрлэхэд  үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх;

Ø  Үнэн зөв мэдээлэл ашигладаг байх: Нийгэм, эдийн засгийн амьдралын бүхий л талын үйл ажиллагааг илэрхийлсэн бодит тоон мэдээллийн эх сурвалжийг үнэн зөв гаргаж,  удирдлагын шийдвэр гаргахад оновчтой хувилбарыг санал болгож чаддаг байх;

Ø  Бүтээлч үр дүнтэй байх: Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг эрхэмлэж мэдлэг ур чадвараа байнга дээшлүүлэн иргэд, байгууллагын үйл ажиллагаанд шууд хүрч ажиллана.

Ø  Хууль дээдлэх:  Зөвхөн хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулах зэрэг болно.

А.Нөхцөл байдлын  шинжилгээ

             Бидний тодорхойлсон эрхэм зорилго нь  сумын ЗДТГ-ын  үйл ажиллагааны онцлог, өнөөгийн орчны шинжилгээнээс үндэслэлтэй болно. Тамгын газрын бүх удирдах бүрэлдэхүүн, ажилтан албан хаагчдаа оролцуулан өнөөдөр бидэнд тулгарч буй асуудал, нөхцөл байдлаа дотоод орчин талаасаа тодорхойллоо.

 А. Дотоод орчны нөхцөл байдлыг тодорхойлоход гарсан асуудлыг  нэгтгэвэл:

Нэг.Эрх зүйн орчны хувьд: Хууль эрхзүйн орчин тодорхой хэмжээгээр бүрдсэн гэж үзэж байна.

Хоёр.  Хүний нөөц  чадавхын хувьд:Сумын ЗДТГ-ын бүтэц орон тооны батлагдсан хуваарийн дагуу албан хаагчид ажил үүргээ гүйцэтгэж байна.

Гурав. Тамгын газрын дотоод асуудлаар:

 Иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээний шат дамжлага олон, ажлын давхардал их,  ажиллагсдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах талаар дотоод журмыг дахин боловсруулж  байгууллага  хоорондын  уялдааг сайжруулж ажлын давхардлыг арилгах шаардлага байгаа.

Дөрөв. Албан хаагчдын цалин хөлс, нийгмийн асуудал:

Тамгын газрын албан хаагчдын цалин  хөлсийг Засгийн газрын тогтоолын дагуу сард нэг удаа олгодог.Хуримтлалын сан үүсгэн гэр бүл болох,гачигдал гарсан үед нь гэх мэтээр дэмжлэг үзүүлж байна.Өвөлжилтийн бэлтгэлээ хангахад нь албан хаагчдад түлээний үнийн хөнгөлөлт эсвэл цалинтай чөлөө олгож хэвшсэн.

Тав. Сургалт судалгаа ур чадвар нэмэгдүүлэх асуудал:

Төрийн албан хаагчийн ур чадвар, мэдлэг боловсролыг системтэйгээр, тасралтгүй дээшлүүлэх арга хэмжээ авч аливаа сургалт семинарт бүрэн хамруулж байна.

Зургаа. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг сайжруулах асуудал:

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн боловсролыг тухайн цаг үетэй нь холбож  / шинээр гарч буй хуульд нийцүүлэн / тогтмол сайжруулах талаар жил бүр сургалт аймгийн ЗДТГ-аас авдаг.Төрийн захиргааны байгууллагын хувьд ёсзүйн хороог ажиллуулж байна.

Долоо. Ажлын байрны нөхцөл:

Техник хангамж, ажлын байрны үндсэн нөхцөл, бусад хангамжыг жил бүр сайжруулах талаар ажил зохион байгуулж байна.2014 онд ЗДТГ-ын байранд их засвар,халаалтын ажлыг хийхээр төлөвлөөд байна.

Найм. Байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа: Аймгийн ЗДТГ-ын хэлтэс албадууд болон бусад холбогдох бүхийл байгууллага албан тушаалтантай хамтран ажил хэргээ явуулдаг.Сумын байгууллагууд хоорондын ажлын уялдаа холбоог хангах талаар онцгой анхааран ажилласны үр дүн гарч байна.

2.4. Засаг даргын Тамгын газрын стратегийн зорилт

Бид өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд нөлөөлж буй гадаад дотоод орчин, нөхцөл байдлын шинжилгээндээ тулгуурлан дэвшүүлсэн эрхэм зорилгодоо хүрэх дараах  стратеги  зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

Стратегийн зорилт 1.

Орон нутгийн хөгжлийн бодлогыг тодорхой болгох

Стратегийн зорилт 2.  

            Төр, иргэн, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх

Стратегийн зорилт 3.

            Нутаг дэвсгэрийн байгууллага,ажлын албадын хамтын ажиллагааг сайжруулах

Стратегийн зорилт 4.  

Шийдвэр гаргах,хэрэгжилтийг зохион байгуулах,үр дүнд нь үнэлгээ өгөх үйл ажиллагааг оновчтой болгох

Стратегийн зорилт 5.  

Иргэдэд хүрэх төрийн үйлчилгээг шуурхай ил тод болгох

Стратегийн зорилт 6.

Төрийн албан хаагчийн мэдлэг, ур чадвар, туршлагыг дээшлүүлэн хүний 

нөөцийн хөгжлийг хангах

Стратегийн зорилт 7.  

Албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, цалин хөлс үнэлгээг

төсвийн бодлоготой уялдуулан нэмэгдүүлэх  эдгээр болно.

2.5.Үйл ажиллагааны хамрах хүрээ

А. Сумын газар нутаг.

Òºìºðáóëàã ñóì íü Àðõàíãàé àéìãèéí Öýöýðëýã ñóì, ººðèéí àéìãèéí Òîñîíöýíãýë, Ðàøààíò, Ãàëò, Øèíý-Èäýð, Á¿ðýíòîãòîõ, ̺ðºí ñóìòàé õèëëýäýã. 

Äàëàéí ò¿âøíýýñ äýýø                             1790 ì

Äàøäýð÷èí                                        2556 ì

Îëîí ãîëûí áýë÷èð                       1148 ì

Íóòàã äýâñãýð                                  252172 ãà

Õîò ñóóðèí                                        316.4 ãà

ÕÀÀ-í ýäýëáýð                                              194728.3 ãà

Çàì                                                 240.0 ãà

Òàðèàëàí                                       303.0 ãà

Õàäëàí                                          16750.0 ãà

Îéí ñàí                                          56697.0 ãà

Óñàí ñàí                                        288.0 ãà

Áýë÷ýýð                                        192667.2 ãà

Б. Нийгэм эдийн засаг захиргааны хүрээ.

Сумын нийт өрх 1204,хүн ам 4301

Эмэгтэй-2194

Эрэгтэй 2107

2012 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор 
Тэмээ-16
Адуу-5344
Үхэр-11430                                                                                                                              
Хонь-77092                                                                      
Ямаа-116782
 бүгд -209934 толгой малтай.
Тус сум нь 822 малчин өрхтэй. 2009 онд 34 мянгат малчинаар аймагтаа тэргүүлж байсан. 2012 онд 10 мянгат малчинтай болсон. Үүнээс 2000-т малчин 1 байна. Манай суманд эрчим омгийн хар ямааны үүлдэрийг 1989 онд бий болгож одоог хүртэл өсгөн үржүүлж түүхий эдийг нь авч ашиглаж байна. Нийт малын бүтцийг хувиар авч үзвэл:
Тэмээ - 0,1%
Адуу -2,5%
Үхэр -5,4%
Хонь-36,6%
Ямаа-55,4% байна.

Ýäèéí çàñãèéí òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë íü ìàë àæ àõóé эрхэлдэг. Ñóìûí íèéò ºðõèéí 68.3 õóâü áóþó 822 малчин өрхтэй. Ìàë àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëýýñ жилд дундажаар íîîñ 63.6 òîíí, íîîëóóð 35.5 òîíí, àðüñ øèð 14580 øèðõýãèéã àâ÷ àøèãëàäàã. 4.5 га-д төмс, хүнсний ногоо тариалж төмс 32 тонн, хүнсний  ногоо 9.6 тонныг хураан авсан.
-Орон нутгийн нийт орлого
               105.3 сая төгрөг
                Үүний 20,5 сая төгрөгийг түлш хэрэглээний модны орлогоос
- Орон нутгийн төсвийн зарлага        
              1417.0 сая төгрөг

Эдийн засгийн бүтцийн хувьд ХАА-88.5%,үйлчилгээ 9.8%,үйлдвэржилт 1.7% байна.

Зам тээвэр. Аймаг болон багууд хоорондоо   шороон замаар холбогддог.
Цахилгаан хангамж. Сум нь Төвийн эрчим хүчний системд холбогдсон.
Ус хангамж. Сумын төвд цэвэр усны эх үүсвэрийн 2 гүний худаг байдаг.
Дулаан хангамж.Сумын төвийн албан байгууллага,айл өрхүүд түлээ хэрэглэдэг.

Цаг агаарйн хувьд:

Хуурайдуу сэрүүн зунтай, хахир өвөлтэй.
1 дүгээр сарын дундаж
температур -25  °С
7 дугаар сарын дундаж
температур +20 °С
жилийн дундаж салхины хурд 4-6 м/с
жилийн хур тундасны нийлбэр 300-400 мм

Төмөрбулаг сум нь 5 багтай.

В.Боловсрол, соёл

12 жилийн Ахлах сургууль нь 713 сурагч,73 áàãø àæèëëàãñàäтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба багш нарын боловсролын хувьд ìàãèñòðèéí çýðýãòýé 3, áàêàëàâðûí çýðýãòýé  24, äèïëîìûí 8, òýðã¿¿ëýõ çýðýãòýé  9, çààõ àðãà÷ çýðýãòýé 5 áàãø áàéíà.Äîòóóð áàéðàíä 190 õ¿¿õýä àìüäàð÷ áàéíà. Öýöýðëýã íü 4 á¿ëýã 17 áàãø àæèë÷èäòàéãààð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéíà.2012-2013 îíä сумын хэмжээнд 2-5 насны 316 хүүхэд байгаагаас цэцэрлэгт 195 хүүхэд хамрагдсан. Ñî¸ëûí òºâ íü 1976 îíä áàðèãäñàí 250 õ¿íèé ñóóäàëòàé. 5 îðîí òîîòîé àæèëëàæ áàéíà.Íîìûí ñàí нь 4500 ãàðóé íîìûí ýðãýëòèéí ôîíäòîé.

Г.Эрүүл мэнд.

Òóñ ñóìûí õ¿í ýìíýëýã íü  ñóìûí ýìíýëãèéí á¿òýö ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðòûí äàãóó 15 îðòîé,áàòëàãäñàí îðîí òîîãîîð 32 ýì÷,ýìíýëãèéí òóñãàéìýðãýæèëòýí,àæèëëàãñàäòàéгаар хүн амд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүргэж байна.

 

 

 

ЗДТГ-ЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

 

 

   ЗАСАГ ДАРГА

Схем 1

 

Төрийн сангийн төлөөлөгч

 

ЗДТГ-ЫН ДАРГА

 

 

МЭҮТ

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ

 

БОТХТасаг

 

Нийгмийн ажилтан,халамжийн мэргэжилтэнНДБ,Татварын байцаагч

 

Архив бичиг хэрэг,улсын бүртгэл,ДАЭССХМ

 

 

Нярав,жолооч галч,үйлчлэгч

 

 

Багийн засаг дарга нар

 

Нягтлан бодогч

 

Цагдаагийн хэсэг,ус цаг уур

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.  Эн тэргүүнд  худалдан авах  бүтээгдэхүүн

 

Төмөрбулаг сумын Тамгын газар нь стратегийн зорилтоо ханган биелүүлэхийн тулд ирэх 3 жилийн хугацаанд нийлүүлэхээр тодорхойлсон нийт  үйл ажиллагаа / ажил үйлчилгээ/-г эрхлэн зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг ханган ажиллана.

 

Төмөрбулаг сумын  тамгын газраас Засаг даргад

нийлүүлэх бүтээгдэхүүн

 

                 Хүснэгт 3.1

Бүтээгдэ-

хүүний анги

Тамгын газраас нийлүүлэх бүтээгдэхүүн

Бүтээгдэхүүн нийлүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа /ажил үйлчилгээ/

Нэр

Нэр

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 нийгэм, эдийн засгийн бодлого

1.1

Эдийн засгийн бодлого, зохицуулалт

1.1.1 Эдийн засгийн хөгжлийн төлөв байдал, хандлага, чиглэлийн боловсруулалт

1.1.2 Төсөв, санхүүгийн бодлого, зохицуулалт

1.1.3 Төрийн сангийн үйлчилгээ

1.1.4 Төсвийн орлогын бүрдүүлэлт

1.1.5. Нягтлан бодох бүртгэлийн стандартыг хангуулах

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийгмийн бодлого, зохицуулалт

 

1.2.1 Боловсрол,соёлын байгууллагын бодлого, зохицуулалт

1.2.2 Эрүүл мэнд, биеийн тамирын бодлого, зохицуулалт

1.2.3. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, төсөл хөтөлбөрийн бодлого, зохицуулалт

1.2.4 Хүүхэд залуучууд гэр бүлийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалт

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Захиргааны үйлчилгээ

2.1

 Засаг даргад үзүүлэх захиргааны үйлчилгээ

2.1.1 Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үүрэг даалгаврыг хангуулах

2.1.2 Засаг даргын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулах, мэдээллээр хангах үйл ажиллагаа

2.2

Иргэд байгууллага, аж ахуйн нэгжид үзүүлэх захиргааны үйлчилгээ

2.2.1 Иргэний гэр бүлийн бүртгэл хөтлөлт

2.2.2 Иргэний үнэмлэх, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн хөтлөлт, зохицуулалт

2.2.3 Олон нийт, иргэдийн эрэлт хүсэлтийн бодлого зохицуулалт

3

 

 

 

  Үйлдвэрлэлт,  үйлчилгээ

 

 

 

3.1

Тохижилт

3.1.1Сумын төвийн орчны цэвэрлэгээ,гэрэлтүүлэг,дулаан хангамжийн зохицуулалт

3.1.2 Бусад

3.2

Үйлдвэрлэлт

3.2.1 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бодлого зохицуулалт

3.2.2 Хүнс, ХАА, аялал жуулчлалын бодлого, зохицуулалт

3.3

Экологи

байгаль орчин

3.3.1 Байгаль орчны бодлого зохицуулалт

3.4

Нийтийн үйлчилгээ

3.4.1 Худалдаа, нийтийн хоол, ахуйн үйлчилгээний бодлого, зохицуулалт

 

 

 

 

4

 

 

Төрийн захиргааны бодлого зохицуулалт

 

 

 

4.1

Захиргаа, хууль эрх зүй, хүний нөөцийн удирдлага, зохицуулалт

4.1.1 Төрийн захиргааны бодлого зохицуулалт

4.1.2 Хууль, эрх зүйн бодлого зохицуулалт

4.1.3 Хүний нөөцийн бодлого зохицуулалт

4.1.4 Архив, бичиг хэрэг

4.2

Байгууллагын хөгжил

4.2.1 Тамгын газрын санхүүгийн чадавхыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн ажил үйлчилгээ

4.2.2 Тамгын газрын материаллаг нөөцийг сайжруулахад чиглэсэн ажил үйлчилгээ

 

 

 

III.ТӨСВИЙН ЖИЛД НИЙЛҮҮЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН           

 

 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АНГИ 1.  НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ

Томьёолол

Энэхүү бүтээгдэхүүний ангид сумын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн стратегийг төлөвлөх, бодлого боловсруулах, бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулахад чиглэсэн бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ хамаарна. Бүтээгдэхүүний энэ ангид хамаарах 2 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа /ажил үйлчилгээ/-г зохион байгуулах, хэрэгжүүлнэ.

Бүтээгдэхүүн 1.1 Эдийн засгийн  бодлого, зохицуулалт

Томьёолол

Төрөөс батлагдсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх,сумын нийгэм эдийн засгийн бодлого, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд төсвийн бодлогыг чиглүүлэн ажиллах, санхүү, эдийн засгийн бодлогыг тодорхойлж, төсвийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулахад хяналт тавин, орон нутгийн эдийн засгийн тэнцвэрт байдлыг ханган ажиллах Засаг даргын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагаа, ажил үйлчилгээ энэхүү бүтээгдэхүүнд хамаарна.

Үйл ажиллагаа /ажил үйлчилгээ/ 1.1.1 Эдийн засгийн хөгжлийн төлөв байдал, хандлага, чиглэлийн боловсруулалт

Томьёолол

Энд сумын эдийн засгийн хөгжлийн дунд хугацааны стратеги, дараагийн жилийн бодлого, үндсэн чиглэлийг боловсруулах, эдийн засгийн өсөлтийн тогтвортой байдлыг хангах бодлого боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, бодлогын зөвлөгөө өгөх, шийдвэрийн төсөл боловсруулах, судалгаа хийх ажил үйлчилгээ хамаарна.

 

 

 

 

 

Хүснэгт 4.1

Шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх түвшин

Тоо хэмжээ:

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартыг ААНБ-д нэвтрүүлэх

Хүрэх түвшинг “Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-нд тодорхойлов.

Чанар:

 • Төсвийн зардал хэмнэгдсэн байх
 • Өдөр тутмын үйл ажиллагаа холбогдох хууль тогтоомж, стандартад нийцсэн байх
 • Санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж өр авлагагүй ажилласан байх
 • ХАА,орон нутгийн санг үр дүнтэй зохион байгуулах

Хугацаа:

 Сумын  Засаг даргын Тамгын газрын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд жилийн турш гүйцэтгэнэ.

 

Үйл ажиллагаа /ажил үйлчилгээ/ 1.1.2 Төсөв, санхүүгийн бодлого, зохицуулалт

Томьёолол

Төсөвт байгууллагуудын тайлан тэнцлийг хүлээн авч баталгаажуулах, сумын төсвийн гүйцэтгэлийн нэгдсэн тайлан тэнцлийг гаргах, бүртгэл хөтлөлтийг төсөвт байгууллагуудад бүрэн хангуулах, нягтлан бодох бүртгэлийн шинэчлэлийг гүнзгийрүүлэх,төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэн, төлөвшүүлж нягтлан бодогч нарт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлж, удирдлагыг мэдээллээр хангана.

Хүснэгт 4.2

Шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх түвшин

Тоо хэмжээ:

 • Сургалт семинарыг тогтмол зохион байгуулж ажилласан байх, мэргэшсэн нягтлан бодогчдын тоо нэмэгдсэн байх

Хүрэх түвшинг “Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-нд тодорхойлов.

 

 

Чанар:

 • Төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг хуулийн хугацаанд нь нэгтгэн тушаасан байх төсвийн орлого зарлагын сарын мэдээг тогтмол гаргаж тушаасан байх
 • санхүү төсвийн сахилга батыг ханган биелүүлж, зөрчилгүй ажилласан байх.

Хугацаа:

 Сумын  Засаг даргын Тамгын газрын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд жилийн турш гүйцэтгэнэ.

 

Үйл ажиллагаа /ажил үйлчилгээ/ 1.1.3 Төрийн сангийн үйлчилгээ

Томьёолол

Орон нутгийн өмч хөрөнгө болон нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн дүнг нэгдсэн тооллогоор гаргаж бүртгэлийг сайжруулах, ашиглалтын үр ашгийг дээшлүүлэх, сумын нийгэм, эдийн засаг, хөгжлийн чиглэл, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, эдийн засгийн үзүүлэлтээр нэгтгэл хийж, мэдээ мэдээллээр удирдлагыг хангах үйл ажиллагаа ажил үйлчилгээ хамаарна.

                                                                                                                Хүснэгт 4.3

Шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх түвшин

Тоо хэмжээ:

 • Хөрөнгө оруулалтын тоо
 • Төсөл, хөтөлбөрийн тоо

Хүрэх түвшинг “Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-нд тодорхойлов.

.

 

Чанар:

 • Бүртгэл сайжирч, мэдээллийн сан бүрдэж ашиглалт сайжирсан байх
 • Тухайн жилд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын ажлууд нь хуулийн дагуу хугацаандаа, чанартай гүйцэтгэгдсэн байх

Хугацаа:

Сумын  Засаг даргын Тамгын газрын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд жилийн турш гүйцэтгэнэ.

 

Үйл ажиллагаа ажил үйлчилгээ 1.1.4 Төсвийн орлогын бүрдүүлэлт

Томьёолол

Төсвийн орлогын дунд хугацааны төсөөлөл, жил бүрийн төсвийн орлогын төсөл боловсруулах, татварын бааз суурийг өргөтгөх, төсвийн орлогын бүрдүүлэлтэд хяналт тавих, судалгаа дүгнэлт хийх, удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангах үйл ажиллагаа ажил үйлчилгээ хамаарна.

Хүснэгт 4.4

Шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх түвшин

Тоо хэмжээ:

 • Төсвийн орлого нэмэгдсэн байх

Хүрэх түвшинг “Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-нд тодорхойлов.

Чанар:

 • Санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж өр авлагагүй ажилласан байх
 • Татварын бааз суурийг нэмэгдүүлж, тухайн зөрчлийг арилгасан байх

Хугацаа:

Сумын  Засаг даргын Тамгын газрын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд жилийн турш гүйцэтгэнэ.

 

Үйл ажиллагаа ажил үйлчилгээ 1.1.5 Нягтлан бодох бүртгэлийн стандартыг хангуулах

Томьёолол

Аж ахуй нэгж байгууллагуудын санхүүгийн тайлан тэнцлийг хүлээн авч баталгаажуулах, нэгтгэх, судалгаа шинжилгээ хийх, бүртгэл хөтлөлтийг сумын хэмжээнд бүрэн хангуулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нягтлан бодогч нарын мэргэшил, мэдлэгийг дээшлүүлэх, сургалт семинар зохион байгуулах зэрэг үйл ажиллагаа /ажил үйлчилгээ/ хамаарна.

Хүснэгт  4.5

Шалгуур үзүүлэлт:

Хүрэх түвшин

Тоо хэмжээ:

·         Хуулийн хэрэгжилт бүрэн хангагдаж,мэргэшсэн байх

Хүрэх түвшинг “Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-нд тодорхойлов.

Чанар:

·         Тайлан тэнцлийн нэгтгэлийг хуулийн хугацаанд зохих дээд байгууллагад хүргүүлсэн байх

 • Ажлын тайлан болон хугацаат мэдээг хуулийн хугацаанд нь хүргүүлсэн байх

Хугацаа:

Сумын  Засаг даргын Тамгын газрын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд жилийн турш гүйцэтгэнэ.

 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АНГИ 1.  НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ

Бүтээгдэхүүн 1.2. нийгмийн  бодлого, зохицуулалт

Томьёолол

Сумын  нийгмийн хөгжлийн стратегииг төлөвлөх, бодлогын удирдамжаар хангах, боловсрол, эрүүл мэнд, соёл, нийгмийн хамгааллын бодлого, зохицуулалтын үйл ажиллагаа /ажил үйлчилгээ/ энэхүү бүтээгдэхүүнд хамаарна.

Үйл ажиллагаа /ажил үйлчилгээ/ 1.2.1 Боловсрол, соёлын байгууллагын  бодлого, зохицуулалт

Томьёолол

 Засаг даргаас боловсрол, соёлын байгууллагуудтай хамтран ажиллах талаарх бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, дээрх чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, төрөөс боловсрол, соёлын байгууллагын талаар баримтлах бодлого хууль тогтоомжийг сумын хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажил үйлчилгээ хамаарна.

Хүснэгт 4.6

Шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх түвшин

Тоо хэмжээ:

 • Боловсрол,соёлын байгууллагуудтай хамтран ажилласан тоо

 

 

Хүрэх түвшинг “Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-нд тодорхойлов.

Чанар: