ЗДТГ-ЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                                          БАТЛАВ.ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ: ............................/ Б.Ганзориг /

                                                          (Гарын үсэг, тэмдэг)

 

ЗДТГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2015 ОНЫ  БҮТЭН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

        2015.01.15                                                                                                                                         Жаргалант

Хөтөлбөр, хийх ажлууд

    Гүйцэтгэлийн шалгуур

Төсөв

Хариуцах албан тушаалтан

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт

Хугацаа

         

Нэг.Нутаг дэвсгэр төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ

1.1.Төр засгийн хууль тогтоол шийдвэрийг сурталчилах биелэлтийг зохион байгуулж хяналт тавих

1.1.1 Засгийн газрын тогтоол, аймгийн ИТХ тэргүүлэгчидээс гаргасан тогтоол, аймгийн засаг даргын захирамж, албан даалгавар, сумын засаг даргын захирамж, сумын ИТХ-ын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулан биелэлтийг тооцож хүргүүлэх

 

Улирал, хагас,бүтэн жилээр

 

 

 

 

 

ДАЭССХМ

 

 

 

1.2. Төрийн албаны бодлого, албан хаагчдын манлайлалын чадварыг шинэ түвшинд гаргах

1.2.1Төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталгаажуулах, хөдөлмөрийн болон үр дүнгийн гэрээг байгуулах

 

Улирал, хагас, бүтэн жилээр

 

 

 

 

ЗДТГ-ын дарга

1.3.Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй шуурхай хүргэж, иргэдийн санал хүсэлтэд тулгуурлан ажиллах

 

 

 

 

1.3.1 Иргэдийн өргөдөл санал хүсэлтийг тасралтгүй авч хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд аль болох хурдан шуурхай хүргэх

Байнга

 

ЗДТГ-ын дарга

1.3.2 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор иргэдээс ирүүлсэн  төслийг БИНХ-ын тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн төслийн ажилтанд хүргүүлж,  шалгаруулах

Улирал бүр

 

Нийгмийн ажилтан

1.3.3 Багийн амьдралын баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн судалгаа гаргаж “Хүнс тэжээл” хөтөлбөр болон халамжийн үйлчилгээнд хамруулах

Жилдээ

 

Багийн дарга нар

1.3.4 Малын индексжүүлсэн даатгалын  талаар малчдад сурталчилах,даатгалд хамруулах

Жилдээ

 

 Засаг даргын орлогч, Багуудын засаг дарга нар

1.3.5 Малчдыг отор нүүдэл хийлгэж, мал сүргийг тарилга туулганд бүрэн хамруулах

7,8 сард

 

Багуудын дарга нар

1.3.6 Өрхийн бүртгэлийн дэвтрийн хөтлөлтийг сайжруулж, иргэний бүртгэлийн ажилтантай хүн амын тоог тохируулах

Улирал бүр

 

Засаг даргын орлогч

1.3.7 Сургуульд шинээр элсэн орох хүүхдийн тоог гарган,   бүрэн хамруулах

5,8 сард

 

Багуудын дарга нар

1.3.8 Хөдөөгийн малчдын бэлчээрийн  усан хангамжийг сайжруулах, булгийн эхийг хашиж хамгаалах ажлыг иргэдийн санал санаачилганд тулгуурлан хэрэгжүүлэх

2,3-р  улиралд

 

Засаг даргын орлогч

1.3.9 Албан газар,ард иргэдийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах

10 сард

 

Засаг даргын орлогч

1.3.10 Гадна аймаг, суманд ажиллаж байгаа иргэдийн судалгаа гаргах

1-р улиралд

 

Засаг даргын орлогч

1.3.11 Золбин нохой устгах ажлыг зохион байгуулах

11 сард

 

5-р багийн засаг дарга

1.4.Төрийн захиргааны байгууллага, хүний менежментийг сайжруулах

 

1.4.1 Төрийн албан хаагчдийн хувийн хэргийг баяжуулан хөтлөх, төрийн албан хаагчдийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг улирал бүр баталгаажуулах

Улирал бүр

 

ЗДТГ-ын дарга

1.4.2 Авилга хээл хахуулаас ангид байх төлөвлөгөөтэй ажиллан,сургалт зохион байгуулах

2 сард

 

ЗДТГ-ын дарга

 

1.4.3 Төрийн албан хаагчын сургалт,нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.

жилдээ

 

ЗДТГ-ын дарга

Хоёр. Мэдээлэл, эрхзүйн сургалт, сурталчилгаа гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ

2.1 Үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах талаар

2.1.1 Аймгийн эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасаг болон сумын газрын даамалтай хамтран иргэдэд газар өмчлүүлэх, үл хөдлөх эд хөрөнгийг бүртгэж гэрчилгээжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

      Жилдээ     

                          

Иргэний бүргтгэлийн ажилтан

2.1.2 Сумын ИТХ-тай хамтран малчид хоршооны эзэд, удирдлагын түвшинд бог малын хээлтүүлэгчийн тохироо, цаашид анхаарах асуудлын талаар  хэлэцүүлгийг зохион явуулах

     6-р сард     

                          

МЭҮТ, 5-р багийн засаг дарга

2.1.3 Худалдаа үйлчилгээний цэгийн гадна тохижилтыг хийлгүүлэх, сарын аян зохион байгуулах

5-р сард

 

МЭҮТ, 5-р багийн засаг дарга

2.1.4 “Гэрийн багш нарын шавь” хөдөлгөөн өрнүүлж соёлын биет бус өвийг өвлүүлэн хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж морь, бөхийн цол, уртын дууны сургалтууд зохион байгуулах

2-12 сард

 

Соёлын төв

2.1.5 Монголын уламжлалт ёс заншил, үндэсний өв уламжлалыг түгээн дэлгэрүүлэх, зааж сургах, өвлүүлэх зорилгоор сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөндөө тусгаж, улирал бүр 1 үйл ажиллагааг зохион  байгуулах

Улирал бүр

 

Чандмань Цэцэрлэг

2.1.6 Тойргийн цэцэрлэгийн насны хүүхдийн судалгааг гаргаж, 5 настай хүүхдийг цэцэрлэгт бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгуулах

жилдээ

 

Чандмань Цэцэрлэг

 

2.1.7 Багуудад эрхзүйн мэдээлэлийн сан бүрдүүлж, хууль эрхзүйн хайрцаг аялуулах

10 сард

 

ДАЭССХМ

 

2.1.8 Кирилл бичгийн зөв сайхан бичигтэн шалгаруулах уралдаан зохион байгуулах

1 сард

 

ЕБС

 

2.1.9 Аж ахуйн нэгжүүдийн дарга, ня-бо нарт тайлан гаргалт, анхан шатны болон НББ-ийн хөтлөлт, татварын байцаагчтай хамтран сургалт зохион байгуулах

1 сард

 

Төрийн сангийн төлөөлөгч

 

2.1.10 “Шилэн дансны тухай хууль, шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам”-аар сургалт зохион байгуулах

1 сард

 

Төрийн сангийн төлөөлөгч

 

2.1.11 ДЗОУБ-аас Бүрэнтогтох, Төмөрбулаг сумын хооронд 1 жилийн хугацаанд зохион байгуулсан “Миний сум-Миний гэр” хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн ажил дүгнэх

1 сард

 

Байгууллагууд, албан хаагчид

 

2.1.12 Аймгийн архивийн тасагтай хамтран архив албан хэрэг хөтлөлтийн талаар ажилтнуудад болон албан газруудад сургалт зохион байгуулах

2-р улиралд

 

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

 

2.1.13 Өрхийн хөгжлийг дэмжих 20 өрхөд “Төсөл хэрхэн бичих вэ” сургалтыг зохион байгуулах

1-р улиралд

 

Нийгмийн ажилтан, ДАЭССХМ

 

2.1.14 ЗДТГ-т иргэдийг сонсох “Нээлттэй утас” ажиллуулах

жилдээ

 

ЗДТГ-ын дарга

Гурав. Нийгэм, эдийн засгийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах гэсэн байгууллагын  стратегийн зориолтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ

3.1 Төсвийн санхүүжилтийн үр ашиг санхүүгийн дотоод хяналтын үр нөлөөтэй тогтолцоог бүрдүүлэх

3.1.1 Төсөвт байгуулагуудын санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг хянаж хүлээн авч боловсруулан жилийн эцсийн тайланг санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн программаар нэгтгэн аудит хийлгэн аймгийн санхүү төрийн сангийн ерөнхий санхүүчид нэгтгүүлэх

Жилдээ

 

Төрийн сангийн төлөөлөгч

3.1.2 Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар болох сумын ЭЭМС-г улсын бүртгэлд хамруулах

2-р улиралд

 

Төрийн сангийн төлөөлөгч

3.1.3 Орон нутгийн орлогын давсан хэсэг орон нутгийн төсвийн байгууллагын урьд оны төсвийн хэмнэлтийг ИТХ-аар хэлэлцүүлэх

жилдээ

 

Төрийн сангийн төлөөлөгч

3.1.4 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016 онд хийгдэх ажлын  саналыг багийн нийт иргэдээр авах ажлыг зохион байгуулж төсвийн тухай хуулиудыг  сурталчлах 

 

1-р улиралд

 

Төрийн сангийн төлөөлөгч, багуудын дарга нар

3.1.5 2014 оны санхүүгийн нэгтгэсэн гүйцэтгэсэн тайланг ИХТ-аар хэлэлцүүлэн цахим хуудсанд тавих, иргэдэд мэдээлэх

1-р улиралд

 

Төрийн сангийн төлөөлөгч

3.1.6 Өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулж ашиглагдахгүй эд хөрөнгийн материалыг аймгийн ОНӨАалбанд хүргүүлж шийдвэрлүүлэх

Хагас, бүтэн жилд

 

ЗД-ын орлогч

 

3.1.7 Төсөвт байгууллагуудын эд хөрөнгийн тооллогыг явуулах

Хагас, бүтэн жилд

 

ЗДТГ-ын нягтлан бодогч

3.2 Хүн амын орлого багатай эмзэг хэсэгт хандсан нийгмийн хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

 

 

 

 

 

3.2.1 Суурин хүн амын судалгааг гаргах

Жилдээ

 

НД-ын байцаагч

3.2.2 Зогсоогдсон хувийн хэргийн бүртгэл хөтлөлтийг аймгийн НД-ын хэлтэст хүргүүлэх

1-р улиралд

 

НД-ын байцаагч

3.2.3 2013 онд олгосон тэтгэвэрийн массивийг хянаж холбогдох газарт хүргүүлэх

2-р улиралд

 

НД-ын байцаагч

3.2.4 Ажилсан жил нөхөн тооцуулсан иргэдийн баталгаажилтийн хуудас наан иргэдэд тараах ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах

Жилдээ

 

НД-ын байцаагч

3.2.5 Зөрчилтэй хувийн хэргийн зөрчлийг арилгах талаар хяналт тавьж ажиллах

3-р улиралд

 

НД-ын байцаагч

3.2.6 Бүх төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг хугацаанд нь олгож зарлагын гүйцэтгэлийг хангах

Сар бүр

 

НД-ын байцаагч

3.3 Татварын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх

 

 

3.3.1 НӨАТ төлөгчдийн тайлангийн ирцийг хангах

1-р улиралд

 

Татварын байцаагч

3.3.2 Галт зэвсгийн тооллого явуулна

11 сард

 

Татварын байцаагч

3.3.3  АТӨЯХ-ийн үзлэг тооллого явуулна

2-р улиралд

 

Татварын байцаагч

3.3.4 Татварын бааз суурийг нэмэгдүүлж шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа татвар төлөгчдийг цаг тухай бүр нь бүртгэлд хамруулах

жилдээ

 

 

Дөрөв. Байгаль орчныг хамгаалах, мал эмнэлэг үржлийн ажил үйлчилгээний хүрээнд гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ

4.1. Байгаль орчны хуулийн хэрэгжилтийг хангах, байгаль хамгаалах хууль, мал эмнэлэг үржлийн албаны хуулийг хэрэгжүүлэх талаар

4.1.1 1.Сумын иргэдийн хурлаар батлуулсан “Байгаль орчны дэд хөтөлбөр”-ийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх

жилдээ

17000,0

БОТХБТ

4.1.2 Сумын хэмжээнд 2-оос доошгүй булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах

2,3-р улирал

 

БО-НЫ байцаагч, байгаль хамгаалагч, ойн нөхөрлөлүүд

4.1.3 Байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор сумын төв рүү орсон зам болон хөрөө рамуудыг камержуулах

2-р улирал

4500,0

БОТХБТ

4.1.4 Хэрэглээний мод болон түлшний модны дээд хязгаарыг мэргэжлийн байгууллага, ойн нөхөрлөл бүрээр тогтоох

2-р улирал

 

БОТХБТ

4.2.Хүнсний аюулгүй байдал, нийтийн хоолны газарт хяналт тавьж, согтууруулах ундаа борлуулж буй газарт стандартыг мөрдөж ажиллах

4.2.1 Үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, шалгалт хийх

1,3,4-р улиралд

 

МЭҮТ-ийн дарга

4.2.2 Урьдчилан сэргийлэх хяналтыг худалдаа үйлчилгээний цэгүүд, нийтийн хоолны салбарт хийх

Улиралд нэг удаа

 

МЭҮТ-ийн дарга

4.2.3 Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг нийтийн хоолны газрууд, сумын төвийн худгуудад хийх

2-р улиралд

 

МАХЦБЧХУБайцаагч, МЭҮТ-ийн дарга

4.3.Мал аж ахуй эмнэлэг үржлийн ажил үйлчилгээнд мөрдөж буй технологи, дүрэм стандарт, зааврын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах талаар

4.3.1 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний гүйцэтгэлд хяналт тавих

2,3,4-р улиралд

 

МЭҮТ

4.3.2 Багуудын малын эмч нартай хамтран удирдамжийн дагуу МЭҮТ хөдөө багт ажиллах

2-р улиралд

 

МЭҮТ

4.3.3 Жилийн эцсийн мал тооллого хүн амын судалгаанаас үндэслэн суурь судалгааг баяжуулах

1-р улиралд

 

МЭҮТ

4.3.4 Монгол мал хөтөлбөрийн хүрээнд малчдад урамшуулал олгох

Жилдээ

 

МЭҮТ

4.3.5 2015 оны жилийн эцсийн хүн, мал тооллогын ажлыг  зохион байгуулах

12 сард

 

ЗДТГ-ын дарга

4.4. Газрын тухай багц хуулийг хэрэгжүүлэх, газар олголтыг боловсронгуй ил тод болгох чиглэлээр

 

4.4.1 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах

1-р улиралд

 

Газрын даамал

4.4.2 Газар олгох ажлыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах

жилдээ

 

Газрын даамал

4.4.3 Геодизийн цэг тэмдэгтийг жилд нэг удаа бүрэн бүтэн байдлыг шалгах

жилдээ

 

Газрын даамал

4.4.4 Өөр сумын отрыг  гэрээ хийсэн тохиолдолд заасан газарт буулгах, гэрээний дагуу ажиллах

жилдээ

 

Газрын даамал

4.5 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх,тэмцэх ажлын хүрээнд

4.5.1 Архидан согтуурахтай тэмцэх түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр залуучуудад сургалт зохион байгуулах

10 сард

 

ДАЭССХМ,цаг

даагийн хэсэг

4.5.2 гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл сурталчилгааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

жилдээ

 

ДАЭССХМ

 

4.5.3 Суманд гарч буй гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл бууруулах арга зам хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах

9 сард

 

ЗДТГ-ын дарга

Тав. Бусад ажил үйлчилгээний талаар байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ

5.1 Архив, бичиг хэргийн стандарт, хуулийн хэрэгжилтийг хангах

5.1.1 Ирсэн бичиг, явуулсан бичгийн бүртгэл хөтлөх

Өдөр бүр

 

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

5.1.2 Өргөдөл гомдол, захирамж тушаалын бүртгэл хөтлөх

Өдөр бүр

 

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

5.1.3 Иргэдэд архиваас лавлагаа мэдээлэл олгох, тусгай бүртгэл хөтлөх

 

 

7 хоногийн 4,5 дахь өдрүүдэд

 

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

5.1.4 Дээд газраас ирсэн албан бичиг хүлээн авсан тухай тэмдэг дарж холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлэх

Тухай бүр

 

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

5.2 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомж дээд шатны байгууллагын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах

 

5.2.1 Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг тодотгох

 

Эхний улиралд

 

ЗДТГ-ын дарга

5.2.2 Гамшгаас хамгаалах дадлага сургууль зохион байгуулах

4 сард

 

ЗДТГ-ын дарга

5.2.3 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх нь сургалтыг баг, байгууллага албан хаагчдад хийх

4 сард

 

ЗДТГ-ын дарга

5.2.4 Ой хээрийн болон объектийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө гарган ажиллах

4 сард

 

БОХУБ-гч

5.3 Бусад ажлын талаар

5.3.1 ЗДТГ-аас нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулна.

11 сард

 

Албан байгууллагууд

5.3.2 Цэргийн шинэчилсэн бүртгэл явуулах

 

12 сард

 

ЗДТГ-ын дарга

5.3.3 Цэрэг татлагын ажлыг хариуцлагатай зохион байгуулах

1,3-р улиралд

 

ЗДТГ-ын дарга

5.3.4 Батлан хамгаалах салбарын хууль тогтоомжоор сургалт хийх

Цэрэг татлагын үеэр

 

ЗДТГ-ын дарга

5.3.5 Хурлын хуралдаан, Тэргүүлэгчдийн хуралд оруулж байгаа асуудлыг урьдчилан засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулж санал, дүгнэлтээ нэгтгэж байх

 

байнга

 

 

ЗДТГ-ын дарга

 

5.3.6 Залуучуудын жилийн ажлыг суманд төлөвлөгөө гарган зохион байгуулах

жилдээ

 

Нийгмийн ажилтан

5.3.7 Албан хаагчдын ХОМ,ХОУМ-ыг гаргуулан ажиллах ба  мэдэгдэл тайлбарыг тухай бүрт нь программд шивж оруулах

жилдээ

 

ЗДТГ-ын дарга

5.4 Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын чиглэлээр

5.4.1 Жишиг гудамжтай болж хорооллыг хаягжуулах

 

Жилдээ

 

5-р багийн засаг  дарга

5.4.2 Сумын төвийн худгуудад хашаа барьж зүлэгжүүлэх

жилдээ

 

БОХУБ-гч

5.4.3 Суманд шинээр халуун усны газар барих

жилдээ

                   

Засаг дарга

5.4.4 Нарийн багийн эко зусланд мод бут тарих хашаатай болох

жилдээ

 

2-р багийн засаг дарга

5.4.5 Шинээр газар авсан иргэдийн хашааг бариулах

жилдээ

 

Газрын даамал

5.4.6 ОНХСХ-өөр сумын төвийн дээд хэсэгт дэд станц барих

2-р улиралд

 

Засаг дарга

5.4.7 Сумын 90 жилийн ойн бэлтгэлийг сайтар ханган ёслол төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүлэх

 

 

7-р сард

                   

Засаг дарга,ЗДТГ-ын дарга,комисс

5.4.8 Хүндэтгэлийн самбарыг шинээр барих /ОНХСангаар/

2-р улиралд

 

Засаг дарга

5.4.9 Чацарганы мод тарьсан талбайг цэвэрлэх, хашаа барих

 

5 сард

 

Байгаль хамгаалагч Жаргалсайхан

 

5.4.10 замын тэмдэг тэмдэглэгээ хурд сааруулагч хийх

5 сард

 

Хэсгийн төлөөлөгч

 

5.4.11 Сумын сүлд далбааг шинэчлэн, сүлд дуутай болох

3 сард

 

Засаг дарга

5.4.12 сумын 90 жилийн түүхэн ном тэмдэгтэй болох

4 сард

 

Засаг дарга

 

5.4.13 Төмөрбулаг хөгжлийн сантай болох

3 сард

 

Засаг дарга

 

ЗДТГ,ЭМТ-ийн хуучин барилгад засвар хийнэ

жилдээ

 

ЗДТГ-ын дарга,ЭМТ-ийн дарга

 

Даваадорж баатрын хөшөөний орчимд цэцэг тарьж зүлэгжүүлнэ.

6 сард

 

Байгаль хамгаалагч Амаржаргал

                   

 

 

 

                       ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАСАН: ЗДТГ-ЫН ДАРГА                      Г.НЯМХАНД