Төмөрбулаг сумын ХАА

сумын ЕБС-ийн дотуур байрны хүнсний бараа материал нийлүүлэх тендерт Нарлаг цэнхэр далай ХХК,Баянзүрх амар ХХК,Хур бороо хоршоо оролцсоноос Баянзүрх Амар ХХК шалгарсан байна.