худалдан авах үйл ажиллагаа

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил

                                                                                       тод байдал

4.1

Ил тод, шударга, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчимд суурилсан худалдан авах ажиллагааны бодлого баримтлан, байгууллагын дотор мөрдөх журмыг батлан, энэ талаар олон нийтэд мэдээлсэн байх

Байгууллагын дотор мөрдөх худалдан авах  ажиллагааны ил тод нээлттэй байх журмыг батлан хэрэгжүүлж ажиллаж байна

 

90%

4.2

Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам болон тендерийн урилгыг хуульд заасны дагуу хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлж, цахим хуудас /www.e-procurement.mn/-т байршуулан тогтмол шинэчлэх.

Тендерийн урилгыг хуульд заасны дагуу аймгийн “Далай ээж” сонинд урилгыг зарлуулан орон нутгийн ХК-уудад урилга хүргүүлж ажилласан. Байгууллагын үнэлгээний хорооны шийдвэрээр” Нарлаг цэнхэр далай ХХК”-тай гэрээ байгуулан хүнсний бүтээгдэхүүнээ худалдан авч байна.    

90%

4.3

Үнэлгээний хороонд тухайн салбарын 2-оос доошгүй төрийн бус байгууллагын төлөөлөл /ашиг сонирхолын зөрчилгүй болохыг мэдэгдсэн бол/-ийг оролцуулсан байх

Үнэлгээний хороонд суманд байгаа А\3 сертификаттай  5 хүнийг  авч оролцуулсан.

90%

4.4

 

Тендерт оролцохыг сонирхогчдод тавих  шалгуур үзүүлэлт болон гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Үндэслэлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу ил тод мэдээлсэн байх

Тендерт оролцохыг сонирхогчдод тавих шалгуур үзүүлэлтийг хууль тогтоомжийн дагуу ил тод мэдээлсэн.

90%

4.5

Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаархи товч мэдээлэлийг байгууллагын цахим хуудаст байршуулан, шалгарсан болон шалгарч чадаагүй шалтгаан нөхцөл хуулийн үндэслэлийн талаар тодорхой танилцуулсан байх

Шалгарсан болон шалгарч чадаагүй хуулийн этгээдэд албан бичиг хүргүүлж ажиллаж байна.

100%

4.6

Худалдан авсан бараа ажил үйлчилгээний тайланг тухай бүр байгууллагын цахим хуудаст байршуулж хэвшсэн байх.

Худалдан авсан бараа ажил үйлчилгээний тайланг улирлаар хугацаанд гарган сумын төрийн санд хүргүүлж байна

90%

4.7

Тендер шалгаруулах явцад илэрсэн зөрчлийн талаар тухай бүр холбогдох байгууллагад мэдээлсэн байх

Тендер шалгаруулах явцад илэрсэн зөрчлийн талаар тухайн байгууллагын дарга үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга нарт мэдэгдэн алдааг дахин гаргахгүй, энэ талаар холбогдох байгууллагад мэдээлж ажилласан.

90%

4.8

Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр холбогдох албан хаагчдыг мэргэшүүлсэн байх

Байгууллагын ня-бо 2 удаа сургалтанд хамрагдаж шалгалтанд орсон.

70%

4.9

Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнг байгууллагын цахим хуудас болон мэдээлэлийн самбарт байрлуулан, түүнтэй танилцах боломжийг бүрдүүлсэн байх

Хуулийн хүрээнд ажиллаж байна.

90%

4.10.

Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдолын тоо, тэдгээрийн товч агуулга, шийдвэрлэсэн байдлыг байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байрлуулан мэдээлсэн байх.

Бичгээр ирсэн өргөдөл гомдол  ирээгүй

90%

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил

тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийн түвшин      /хувиар/

89%