Сумын ИТХ-ын 3-р улирлын санхүүгийн тайлангийн төсвийн гүйцэтгэл

Сумын ИТХ-ын 3-р улирлын санхүүгийн тайлангийн төсвийн гүйцэтгэл

2014.09.30-н