ЗДТГ-ын 3-р улирлын санхүүгийн тайлангийн төсвийн гүйцэтгэл

ЗДТГ-ын 3-р улирлын санхүүгийн тайлангийн төсвийн гүйцэтгэл