ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилтийн тайлангийн 3-р улирлын төсвийн гүйцэтгэл

ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилтийн тайлангийн 3-р улирлын төсвийн гүйцэтгэл