Багийн засаг даргын 3-р улирлын санхүүгийн тайлангийн төсвийн гүйцэтгэл

Багийн засаг даргын 3-р улирлын санхүүгийн тайлангийн төсвийн гүйцэтгэл