хөгжлийн чиг хандлагаа тодорхойллоо

Сумын нийгэм эдийн засгийг 2014-2021 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөгөө шинэчлэн баталгаажуулав.