Орон нутагт Монгол ви ти нет төрийн бус байгууллагаас ирж ажиллав.