багуудад тайланчлалын өдөрлөгийг зохион байгуулав

ИТХ,ЗДТГ-аас санаачлан төрийн байгууллагуудын 2015 онд хийсэн ажлын тайланчлалын өдөрлөгийг 11 сард бүх багт зохион байгууллаа.Энэ үеэр ЗДТГ 11 асуулга бүхий санал асуулгын хуудсаар иргэдийн сэтгэл ханамжийг судлан үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлж байна.