2 багшид компьютер техник хэрэгсэл гардуулж өглөө. . .