Эцэг эхчүүдийн дунд урлаг, спортын арга хэмжээ зохион байгуулав.