Идэр бүсийн ажилчдын баяр Шинэ-идэр суманд болов. . .