Бүтээлч ажлын сар болгон зарлалаа.

2021 оны 01 сарыг  “Бидний хүүхдүүд дээ барих бэлэг” сэдэвт бүтээлч ажлын сар болгон зарлаж 5 баг болж ажилласан. Багш, ажилчид өөрсдийн идэвхи зүтгэл, багийн оролцоог хангаж хүүхдийн  бүтээлч үйлийг дэмжих, хичээл, хөгжүүлэх үйл ажиллагаандаа хэрэглэх  хүүхэд бүрт хүрэлцээтэй сургалтын хэрэглэгдэхүүн , анги танхимаа тохижуулах зэрэг нийт 685ш тоглоом наадгайг хийж бэлтгэсэн ба хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж анги танхимаа тохижуулан ажиллалаа.