2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийн онцлогийг судлан хөгжүүлэхэд эцэг эх, гэр бүлийн оролцоог нэмэгдүүлэх,  багш нарыг чадавхжуулах

ЗОРИЛТ:

1.“Зөв монгол хүүхэд” үндэсний хөтөлбөр болон  бусад дэд хөтөлбөрүүдийн хүрээнд бага насны хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийг судлан чанартай хэрэгжүүлэх

2. Хөгжүүлэх үйл ажиллагааг бүлгийн хүүхдийн онцлогт тохируулан төлөвлөн цаг хугацаанд нь чанартай зохион байгуулах

3.Сургалтын гадаад, дотоод орчныг сайжруулж “Хүүхдэд ээлтэй орчин” бүрдүүлэх

4.Бага насны хүүхдийг гэр бүлийн орчинд хөгжүүлж хүмүүжүүлэх эерэг аргуудыг түгээн дэлгэрүүлэх сургалт сурталчилгааг сар, улирал бүр төрөл бүрийн арга хэлбэрээр зохион байгуулах

5.Багш нарын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, багшийн ажлын үр дүнг тооцож ажиллах  

6. Багуудын  2-5 настай цэцэрлэгт хамрагдаагүй хүүхдийн судалгааг нарийвчлан гаргаж, хувилбарт сургалтыг олон хэлбэрээр үр дүнтэй зохион байгуулж СӨНХ-ын хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх

7. СӨНХ-д зөвзанүйлтөлөвшүүлэхажлынаргазүйгсайжруулах

8. Эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлж, хамтран ажиллах