Бага хурал

2021-2022 оны хичээлийн жилийн багш нарын бага хурлыг халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлан 2021 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр спорт заландаа зохион байгуулав. Энэ үеэр сургуулийн захиргаанаас багш нартаа бичгийн хэрэгцээнд нь зориулж бичгийн цаас 1 боодол, А4 дэвтэр 1ш, бичиг тодруулагч 1ш, үзгэн бал 1ш өгөв.