Үе үеийн төгсөгчдийн тэмцээнд спорт заал болон сургуулийн гаднах орчны өнгө үзэмжинд анхаарч байна.

Үе үеийн төгсөгчдийн тэмцээнд бэлтгэн спорт зааланд их цэвэрлэгээ хийж будаг хийхэд бэлтгэв.  Сургуулийн орчны гадна өнгө үзэмжинд анхаарч засвар үйлчилгээ тохижилт үйлчилгээг ажилтнуудаар хийлгэж байна. Ажилтнууд гарын доорх материал болох машины хаягдал дугуй ашиглан цэцгийн мандалын суурь урлаж тавив.