Сургуулийн алсын хараа

Боловсролын үйлчилгээний чанараараа манлайлж, аймгийн тэргүүний сургууль  болон хөгжинө.