Эрхэм зорилго:

Эрхэм зорилго:

Нутгийн иргэдийн оролцоо, тэдний авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, мэргэжлийн боловсон хүчинд тулгуурласан бие даасан чөлөөтэй хөгжих соёлын орчинг бий болгоход оршино.

Үйл ажиллагаа:

Соёлын төв нь Түүх соёлын дурсгалт өвийг илрүүлэх  бүртгэлжүүлэн  хамгаалах,  соёлын биет бус өвийг өвлөн тээгчдийг нээн илрүүлж тэднийг сурталчилах өвлүүлэн уламжлуулах, мартагдсан болон уламжлалт соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, иргэдэд чиглэсэн соёлын олон  талт арга хэмжээг зохион байгуулах, сургалт дамжаа хичээллүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байна.

Төсөв санхүү:

Соёлын төв нь 11470,3 мянган төгрөгний эргэлтийн хөрөнгө, 14756,1 мянган төгрөгний үндсэн хөрөнгөтэй. 2013 онд 39236,0 мянган төгрөгний санхүүжилтээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд үүнээс өөрийн үзвэрийн орлогоос 1,0 сая төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.