ТЕЗ-ийн 2015 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ