Төмөрбулаг сумын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан аудитын зөрчилгүй дүгнэлт авлаан