Төмөрбулаг сумын ТЕЗ-ийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Төмөрбулаг сумын Төсвийн ерөхийлөн захирагчийн 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан аудитаар шалгагдан"Зөрчилгүй" санал дүгнэлт авсан. Тайлангийн нэгтгэлд 6 төсөвт байгууллага, 1 ОНӨААТҮГ, ОНХСан,СХСангууд нэгтгэгдсэн.