Сумын төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилчид иргэдийн утасны жагсаалтыг эмхэтгэн ном болгон хэвлэж БИНХ-ын үеэр иргэдэд тараав.