сумын төрийн захиргааны албан хаагчдын судалгаа

                                            Төмөрбулаг сумын төрийн захиргааны албан хаагчдын судалгаа

 

2015.04.17

 

Овог нэр

Албан тушаал

Томилогдсон он сар өдөр тушаалын №

ТАМШ орсон он сар өдөр

Тангараг өргөсөн он сар өдөр

Тухайн албан тушаалд ажиллаж байгаа хугацаа

1

Ганболд  Нямханд

ЗДТГ-ын дарга

 

2008.03.19

2008,09,21

2008,10,27

7

2

Цэцэгмаа  Бямбадорж

ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

2004.04.26

2005,09,02

2005,11,26

11

3

Бадраа Уранмандал

Санхүүгийн албаны дарга

1992,03,27

2008,05,04

2008,11,21

1

4

Хадбаатар   Нямрагчаа

Газрын даамал

2008,03,03

2009,05,12

2010,06,22

7

5

Алтанцэцэг       Гантуяа

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

2007,07,02

-

-

8

6

Дашбямба  Хишигсайхан

БОХ-ын байцаагч

2007,10,18

2009,05,12

2010,06,22

8

7

Түвдэн  Тэрбиш

МЭҮТ-ийн дарга

2001.07.01

2002,07,18

2002,11,27

15

8

Банзрагч   Алтанцэцэг

МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

2010,10,01

2010,09,..

2011,02,21

5

9

Пүрэвдалайн   Ганчимэг

Дотоод ажил, эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

2013,01,07

2012.05.28

2014,05,29

2

10

Áèëýãäýìáýðýë Æàðãàëñàéõàí

Áàéãàëü õàìãààëàã÷

1998,02,24

1997,11,28

2002,11,24

17

11

Äóëàìæàâ Ï¿ðýâäîðæ

Èðãýíèé á¿ðòãýë,

äîòîîä àæèë õàðèóöñàí òóñëàõ ò¿øìýë

2009,02,02

2007,05,12

2010,06,22

6

12

Á¿ðãýäýýæàíöàí Íÿìäàâàà

Õàëàìæèéí ìýðãýæèëòýí

2011,02,01

2009,05,12

2010,06,22

 

13

Доржсүрэн Өлзийсайхан

Íèéãìèéí àæèëòàí

2014,10,22

2014,10,21

-

1

14

Á.Áîëîðöýöýã

ÍÄÁàéöààã÷

2010,11,01

2010,10,22

2010,12,01

5

15

Õ¿ðëýý Äàâàà÷óëóóí

Òàòâàðûí áàéöààã÷

2002,02,11

2002,07,18

2002,11,24

13

16

Чимэд Амаржаргал

Байгаль хамгаалагч

2014,10,01

2014,09,05

-

1