06 сараас 59 сартай СӨБ хүүхдүүдийг А витаминжууллаа