Гэрийн ажиглалт тусгаарлалт

2021 оны 1-р сараас 3 сарыг дуустал УБ, Орхон, Дархан, Сэлэнгэ болон бусад аймаг Мөрөнгөөс ирсэн 216 иргэдийг гэрийн ажиглалт тусгаарлалтанд авч өдөр бүр утсаар зөвлөгөө өгч хяналтанд байлгаж 103 иргэдийг түргэвчилсэн оношлуурын шинжилгээнд хамруулсан. Хүндэтгэх шалтгаантай 4 иргэнийг төлбөртэй шинжилгээнд хамруулсан. Багийн ИНХ-аар 5 багт хүрч очин багийн ИНХ-д оролцсон иргэдийн халууныг хэмжиж, хүн хоорондын зайг баримтлах, шаардлагатай тохиолдолд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх баг ажиллаж халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлуулан нийт 1870 иргэдэд зөвлөгөө өгч ажилласан.