Тєсвийн ерєнхийлєн захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн санхїїгийн тайлангийн тодруулга,тайлбар