Тєсвийн ерєнхийлєн захирагчийн 2017 оны санхїїгийн нэгтгэсэн тайланд Хєвсгєл аймгийн ТАГ-аас "Зєрчилгїй" дїгнэлт єгсєн.