Эцэг эх, асран хамгаалагч нар хүүхдийг аливаа эрсдлээс хамгаалах зорилгоор хариуцлагатай эргүүл жижүүрээр хуваарийн дагуу ажиллаж эхлэв.