Малчдын зөвлөгөөн байгуулав

2022 оны 12 сарын 1, 2-ны өдрүүдэд малчдын зөвлөөнийг амжилттай зохион байгуулж 200 гаруй малчид хамрагдаж ХААИС-ийн багш, аймгийн ХААГ-ын мэргэжилтэнүүдийг урьж сургалт мэдээлэл авч иргэдийг мэдээ мэдээлэлээр хангаж ажиллав. Мөн шилмэл малын үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулав.